Neohodnoceno

Desinfekční prostředek SAVO ORIGINAL, 1 l

Tekutá dezinfekce ploch, předmětů, pitné vody a vody v _x000D_ bazénech.
Skladem
Kód: 3510
Značka: Drogerie
49 Kč 59,29 Kč včetně DPH
Kategorie: Dezinfekce a prostředky na WC
Velikost: 1 l

Tekutá dezinfekce ploch, předmětů, pitné vody a vody v bazénech.

Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) č.1272/2008 [CLP/GHS]

Met. Corr.1H290

Skin Corr./Irrit.1H314

Aquatic Acute1H400

Tento produkt je klasifikován jako nebezpečný v souladu s nařízením ES č. 1272/2008 v aktuálním znění.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence: P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Reakce: P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. P 353 Opláchnětekůži vodou/osprchujte. P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou. P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P391 Uniklý produkt seberte.

Složení : Látka/Přípravek:Směs

Název výrobku/přípravkuIdentifikátory%KlasifikaceTypNařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru 95%RRN: 01-2119488154-34ES:231-668-3CAS: 7681-52-9>=3-<5AquaticAcute1, H400M: 10Skin Corr./Irrit.1B, [1][2]

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: