Neohodnoceno

Desinfekční prostředek SAVO PRIM, 1 l

Tekutý prostředek s vůní k dezinfekci ploch a předmětů, dezinfikuje a bělí _x000D_ prádlo.
Skladem
Kód: 2758
Značka: Drogerie
49 Kč 59,29 Kč včetně DPH
Kategorie: Dezinfekce a prostředky na WC
Velikost: 1 l

Tekutý prostředek s vůní k dezinfekci ploch a předmětů, dezinfikuje a bělí prádlo.

Klasifikace v souladu s Nařízením (ES) č.1272/2008 [CLP/GHS]

Skin Corr./Irrit.1H314

Aquatic Acute1H400

Met. Corr.1H290

 

Tento produkt je klasifikován jako nebezpečný v souladu s Nařízením ES č. 1272/2008 v aktuálním znění.

Signální slovo: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Může být korozivní pro kovy.

Pokyny pro bezpečné zacházení

Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence: P234 Uchovávejte pouze v původním obalu. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice. P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít. P280 Používejte ochranný oděv.

Reakce: P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. P353 Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:P351Několik minut opatrně oplachujte vodou. P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/...P391 Uniklý produkt seberte.

Složení :

Látka/Přípravek:Směs

Název výrobku/přípravkuIdentifikátory%KlasifikaceTypNařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]chlornan sodný, roztok, obsah aktivního chloru 95%RRN: 01-2119488154-34ES:231-668-3CAS: 7681-52-9Index:017-011-00-1>=1-<5Aquatic Acute1, H400M: 10Skin Corr./Irrit.1B, H314EUH031,hydroxid sodnýRRN: 01-2119457892-27ES:215-185-5CAS: 1310-73-2Index:011-002-00-6>=0,1-<1Skin Corr./Irrit.1A, H3145 -100 %SkinCorr./Irrit.1B, H3142 -5 %Eye Dam./Irrit.2, H3190,5 -2 %Skin Corr./Irrit.2, H3150,5 -2 %[1][2]

 

 

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: